Stipendiater

Nelly-Padilla-200

Nelly Padilla

Mottagare av Barnforskningen Investigator Award 2015. Nelly är brasilianska och arbetar vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus inom Ulrika Ådéns forskningsgrupp. Hon har studerat hjärnvolym hos extremt för tidigt födda barn och visat att att barn som diagnosticerats med ASD vid skolstarten hade områden med minskad hjärnvolym redan vid födelsen. Detta kan möjliggöra tidiga vårdinsatser direkt efter födelsen vilket har visat sig signifikant minska risken för ASD.

 

 

 

Sigrid-Elfström-200

Sigrid Elfström

Sigrid kommer att arbeta sex månader i ett forskningsteam på Brain Development Research Center, University of California, San Francisco. Teamet utvecklar nya förhållningssätt och behandling av vanliga neurologiska utvecklingsavvikelser hos barn, såsom autism, epilepsi och utvecklingsstörning. Målet med det aktuella projektet är att identifiera en enkel och reliabelt mätbar biomarkör för autism i blodet.

 

 

 

Nora-200-400Nora Choque Olsson

Nora forskar inom metodutveckling av interventioner för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST.

”Jag är doktorand vid enheten för Pediatrisk Neuropsykiatri, Kvinnor och Barns Hälsa/KI, och leg. psykolog vid BUP-KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Jag har lång klinisk erfarenhet och har ett stort och genuint intresse för att hjälpa barn och ungdomar med AST. Jag vill förena forskning och klinisk verksamhet och förbättra kommunikationen så att vi kan implementera nya kunskaper i klinisk praxis. Jag har därför startat min forskning om ”Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd.

Jag ska genomföra två månaders studiebesök vid Centre for Research in Autism and Education (CRAE) vid Institute of Education, University of London. Syftet är att utöka mina kunskaper om senaste rön inom utredning, diagnostik och behandling av barn och ungdomar med AST.”


Rebecka-Lagercrantz-200-400Rebecka Lagercrantz

Rebecka verkar inom forskningsområdet för sjukdomen CCHS, kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom, som gör att ett barn slutar andas när det somnar.

”Jag är barnläkare vid Andningsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. I Sverige finns omkring 20 barn med den ovanliga sjukdomen som vi studerar här och barnen följs upp med andningsregistrering. Jag ska besöka Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital i Chicago där det finns ca 450 barn med CCHS. Jag vill ta del av de amerikanska läkarnas metoder och vill också jämföra IQ och livskvalitet hos barnen i Chicago jämfört med barnen i Sverige.”

 

 

 

Aiko Lundequist

Aiko forskar inom neuropsykologisk utveckling hos för tidigt födda barn.

”Jag är post-doc inom enheten för Neonatologi, Kvinnor och Barns Hälsa/KI.
Alltfler extremt för tidigt födda barn överlever. Men den viktiga frågan är vad som händer sedan. Vi vet att för tidigt födda barn, jämfört med fullgångna barn, presterar sämre på sensomotoriska och kognitiva uppgifter. Vi har visat att det finns ett samband mellan hjärnans volym/MRI diffusions-mätningar å ena sidan, och kognitiva funktioner å den andra. Ytterligare forskning krävs för att undersöka möjliga interventioner. Jag ska använda stipendiet för att åka till England för lära nya metoder att mäta hjärnans cortex yta och struktur.”

 

 

Shanie-Saghafian-Hedengren-200-400Shanie Saghafian Hedengren

Shanie verkar inom forskningsområdet avtryck av virus i barns cellulära immunförsvar, och dess påverkan på immun- och infektionsrelaterade sjukdomar.

”Jag har en BSc i Molekylär Biologi, och en PhD i Immunologi, och är fn postdoc på enheten för Klinisk Pediatrik på ALB inom Kvinnors och Barns Hälsa, KI. Anledningen till att jag valde att forska är densamma som min drivkraft, nämligen: Jag vill veta varför. Jag ska besöka Washington University School of Medicine i St. Louis för att studera virala metagenom i kliniska prover från människa och olika djurarter och - modeller.”

 

 

 

Yuri-200-400Yuri Shvarev

Yuris forskningsområde är andningsrytm och -mönster, utveckling av neuronala nätverket i djurmodeller med neurologiska utvecklingsstörningar

”Jag är Senior Researcher, PhD och anknuten till Neonatala forskningsenheten vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, KI. Jag undervisar också i neurofysiologi och neurovetenskap vid Novosibirsk State University.

 

 

 

Isabel-Wagner-200-400Isabel Wagner

Isabel forskar inom barnfetma och relaterade sjukdomar.

”Jag har de senaste åren utbildat mig till barnläkare och barnendokrinolog vid Universitetssjukhuset i Leipzig. Fn har jag en forskningstjänst på enheten för Barnendokrinologi vid Kvinnor och Barns Hälsa/KI. Jag ska använda stipendiet till mitt samarbete med ett laboratorium i Tyskland som föder upp en speciell sorts råtta (med fetma och metaboliska syndrom). Studierna inriktas på att analysera effekten av fetma hos barn i förpubertet och pubertet på deras fertilitet senare i livet.”