Forskare

Alla våra stipendiater är knutna till Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknutna till Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Möt några av 2019-års stipendiater

"Vi utvecklar ett verktyg för läkare och sjuksköterskor som ska hjälpa dem att upptäcka infektioner hos nyfödda barn som vårdas på sjukhus, så att behandling kan påbörjas tidigare. Verktyget utgår från puls och andning, vilket innebär att barnet inte påverkas mer än att det får några klisterlappar på bröstkorgen." David Forsberg, Med Dr

”Min forskning syftar till att undersöka om tillväxthormonbehandling i barndomen medför några hälsorisker på lång sikt för olika behandlade patientgrupper. Genom våra nationella kvalitets- och hälsoregister kan vi följa upp tidigare behandlade patienter och bidra med viktig kunskap om eventuella långtidsrisker med denna behandling.” Anders Tidblad, Barnläkare, Med Dr

”Terapeutisk hypotermi (kylbehandling) är den enda tillgängliga behandlingen som visats kunna minska neurologiska skador hos de barn som drabbats av syrebrist till hjärnan i samband med förlossningen. Vår studie som bedrivs med stöd från Stiftelsen Barnforskningen syftar till att identifiera alternativa behandlingar som kan minska inflammationen som uppstår efter syrebristen och med hjälp av dessa kunna minska hjärnskadan.” Michele Bedin, Med Dr

”Att födas med en svår missbildning som kloakmissbildning innebär oftast flera operationer och många vårdtillfällen i början av livet, men oftast också många problem man bär med sig genom livet. Vikten av att följa dessa barn med tanke på livskvalitet, sexuell funktion och kirurgiskt resultat är stor då kunskapen kan ge oss verktyg att optimera vård och uppföljning.” Lisa Örtqvist, barnkirurg, Med Dr

"Med min forskning hoppas jag kunna ge barnen en tryggare vård genom förbättrad blodprovstagning. Felprover är tyvärr vanligt idag, men om vi får ner antalet felprover leder det till att barn slipper upprepade stick pga omprovtagningar, samt att vi kan snabbare ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. Win-win situation, barnen får det bättre och sjukvården minskar tid och kostnader på provtagning" Henrik Hjelmgren, universitetssjuksköterska, doktorand

”Med vårt projekt hoppas vi bidra till att med olika allergiprovtagningar kunna bättre urskilja vilka barn som tenderar att få bestående allergi och vilka barn som kan bli av med sin allergi. Vi ser också en enorm potentiell nytta om vi genom förändringar i den tidiga exponeringen skulle kunna minska antalet barn som drabbas av födoämnesallergier, vilket vi studerar.” Sandra Tedner, Barnläkare, doktorand

Möt några av våra tidigare stipendiater

Snus under graviditeten kan skada fostret

Anna_GunnerbeckJag heter Anna Gunnerbeck och är ST läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa sedan 2010. Min forskning handlar om vilka effekter nikotinexponering under fosterlivet har på det nyfödda barnets framtida hälsa.

I Sverige har vi en av världens lägsta siffror avseende rökning hos gravida kvinnor men hög användning av andra nikotininnehållande produkter, framförallt snus. Snus lanseras som ett säkert alternativ till rökning, ett nikotinersättningspreparat, inte bara i Sverige utan också internationellt. Det saknas kunskap om nikotins effekter på fostret under graviditet, men djurstudier tyder på att nikotin kan ha toxiska effekter på nervsystemet.

Vår hypotes är, att det är nikotinet som orsakar de skadliga effekterna på fostret som ses hos barn till rökare. Projektet spänner från studier i människa, där vi följer en stor mängd barn till snusande mödrar via populationsbaserade registerstudier  till basala studier av cellulära mekanismer för att förstå hur nikotin i så fall är skadligt.

Jag har hittills publicerat en studie, som visar ökad risk för andningsuppehåll i neonatalperioden hos barn till snusande mödrar jämfört med icke tobaksanvändande mödrar. Denna risk kvarstod också sedan man kontrollerat för ökad risk för prematur födsel (Gunnerbeck et al, Relationship of Maternal Snuff Use and Cigarette Smoking with Neonatal Apnea, Pediatrics, 2011).

Resultaten av dessa studier är av stor vikt för de rekommendationer som ges i mödravården till gravida kvinnor angående nikotinsubstitution vid rökstopp. Detta projekt är av betydelse också internationellt, men kan endast utföras i Sverige med vår höga andel kvinnliga snusare också under graviditet.

Bättre livskvalitet för barn som föds med deformerad fot

Elin_LoofJag heter Elin Lööf och är sjukgymnast på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt främsta arbetsområde är barnortopedi.

Hösten 2012 började jag doktorera inom Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap på Karolinska Institutet. Mitt projekt handlar om barn som är födda med en allvarlig fotdeformitet, PEVA (Pes Equinus Varus Adductus) även benämnd klumpfot. PEVA (är en av de vanligaste muskulo-skeletala abnormiteten vid födseln och ev ta bort?) drabbar ca 100 nyfödda barn i Sverige varje år.

PEVA behandlas från födseln och fram till ca 4-5 års ålder. I vårt projekt vill vi undersöka barnens gång- och rörelsemönster efter att de har blivit färdigbehandlade, vilket görs med ett avancerat tredimensionellt rörelseanalyssystem.

I projektet vill vi även undersöka hur sjukgymnastik skulle kunna förbättra barnens delaktighet, fysiska aktivitet och livskvalitet i skolåldern. Sammantaget hoppas jag att vår forskning kan bidra till en ökad kunskap förståelse för barnen med PEVA ur ett helhetsperspektiv.

FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK OCH MINSKAD RISK VID SVÅRA INFEKTIONER HOS SPÄDBARN

Johan_HamrinJag heter Johan Hamrin och är ST-läkare inom barnmedicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt  specialintresse är hur vi kan förbättra diagnostiken av svåra infektioner hos spädbarn.

Sedan januari 2012 har jag en forskartjänst som ger mig möjlighet att ägna halva min tid åt att ta hand om patienter och andra hälften åt att forska. Det som är spännande med detta är att jag har möjlighet att forska på ett område som i högsta grad berör de barnen som jag träffar när jag arbetar kliniskt.

Min forskning handlar om att ta reda på hur en infektion genom inflammation kan leda till andningsuppehåll (apnéer) hos spädbarn. För att studera detta tittar jag på ett specifikt ämne som bildas i samband med infektioner och som kan ha en dämpande effekt på hjärnans andningscentra. Genom att mäta detta ämne i urinen hoppas vi kunna förutsäga vilka barn som har en ökad risk av att drabbas av andningsuppehåll. Vi kanske också får bättre klart för oss hur pass svårt sjukt ett barn håller på att bli. Det skulle framför allt vara till nytta vid RS-virusinfektioner där vi vet att några barn kan bli svårt sjuka, men i nuläget inte kan säga vilka genom provtagning.

Samtidigt studerar jag i laboratorium hur luftvägscellerna blir inflammerade av RSV-infektionen och hur man skulle kunna dämpa den inflammationen.

Jag hoppas att min forskning kan bidra till att minska problemet med svåra infektioner och därmed rädda barns liv.

Möt några av våra forskare och deras projekt

  • Nikotin och graviditet, Anna Gunnerbeck
  • Sjukgymnastik, Elin Lööf
  • Infektioner, Johan Hamrin
  • Medicine doktor, David Forsberg
  • Barnläkare, Med Dr, Anders Tidblad
  • Medicine doktor, Michele Bedin
  • Barnkirurg, Med Dr, Lisa Örtqvist
  • Universitetssjuksköterska, Doktorand, Henrik Hjelmgren
  • Barnläkare, Doktorand, Sandra Tedner